Terrassa Activa ofereix servei de gestoria a Terrassa, així com serveis d'assessorament a empreses, gestoria laboral, fiscal i comptable i assesorament jurídicTerrassa Activa ofrece servicio de gestoría en Terrassa, servicio de asesoramiento a empresas, gestoría laboral, fiscal y contable y asesoramiento jurídico.
cat / es
SERVEISSERVICIOS > ÀREA LABORAL I SOCIALÁREA LABORAL Y SOCIAL
RÈGIMS LABORALS I ESPECIALSRÉGIMEN LABORAL Y ESPECIAL
GESTIÓ DE NÒMINES I CONTRACTESGESTIÓN DE NÓMINAS Y CONTRATOS
RÈGIMS LABORALSREGÍMENES LABORALES
gestoria
Régims laborals especials.

Actuació en matèria de costos laborals d'empreses (altes, baixes i acomiadaments, ERE's)

Externalització del departament de RR.HH. per a grans empreses.

Gestió de nòmines i contractes.

Sol·licitud d'ofertes d'ocupació amb diferents organismes oficials.

Enviament de fitxers electrònics de cotització a la SS.SS. mitjançant el sistema XARXA, amb possibilitat d'abonament del model TC1 per al pagament electrònic al seu banc o directament la domiciliació en compte.

Tramitació d'expedients de risc laboral.

Experts en estrangeria (permisos, renovacions, contractes, nacionalitats,…). Regímenes laborales y especiales.

Actuación en materia de costes laborales de empresa (altas, bajas y despidos, ERE's...)

Externalización del departamento de RR.HH. para grandes empresas.

Gestión de nóminas y contratos.

Solicitud de ofertas de ocupación con diferentes organismos oficiales. Solicitud de ofertas de ocupación con diferenets organismos oficiales.

Envío de ficheros electrónicos de cotización a la SS.SS. mediante el sistema RED, con posibilidad de abono del modelo TC1 para el pago electrónico en su banco o directamente la domiciliación en cuenta.

Tramitación de expedientes de riesgo laboral.

Expertos en estranjería (permisos, renovaciones, contratos, nacionalidades…).
tic

tic


tic

tic

tic


tic


tic

tic
ta
gestoria
SEGUEIX-NOSSIGUENOS
facebook gestoria terrassa
Linked In Gestoria Terrassa
CONTACTECONTACTO
© Tots els drets reservats Terrassa Activa Assessors Consultors S.L 2011
Disseny i programació web: albertoaranda.com© Todos los derechos reservados Terrassa Activa Asessors Consultors S.L 2011 - Aviso Legal
Diseño y programación web: albertoaranda.com
Valid XHTML 1.0 Transitional