Terrassa Activa ofereix servei de gestoria a Terrassa, així com serveis d'assessorament a empreses, gestoria laboral, fiscal i comptable i assesorament jurídicTerrassa Activa ofrece servicio de gestoría en Terrassa, servicio de asesoramiento a empresas, gestoría laboral, fiscal y contable y asesoramiento jurídico.
cat / es
SERVEISSERVICIOS > ÀREA FISCAL I COMPTABLE ÁREA FISCAL CONTABLE
Gestoría Terrassa
Traçabilitat de polítiques fiscals en funció de previsions.

Redacció i tramitació d'expedients tributaris amb Hisenda.

Assistència, representació i defensa d'incidències davant els organismes d'Inspecció de Tributs.

Confecció, presentació i ajornament d'impostos (IRPF, IVA, IS, pagaments fraccionats de mòduls, AJD…).

Models de declaracions intracomunitàries i intrastat.

Legalització de llibres i dipòsits de Comptes Anuals en el Registre Mercantil.

Orientació i adreça comptable analítica.

Preparació d'informes econòmics i financers. Trazabilidad de políticas fiscales en función de previsiones.

Redacción y tramitación de expedientes tributarios con Hacienda.

Asistencia, representación y defensa de incidencias ante los organismos de Inspección de Tributos.

Confección, presentación y aplazamiento de impuestos (IRPF, IVA, IS, pagos fraccionados de módulos, AJD…).

Modelos de declaraciones intracomunitarias e intrastat.

Legalización de libros y depósitos de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Orientación y dirección contable analítica.

Preparación de informes económicos y financieros.
tic

tic

tic


tic


tic

tic

tic

tic
ta
gestoria
SEGUEIX-NOSSIGUENOS
facebook gestoria terrassa
Linked In Gestoria Terrassa
CONTACTECONTACTO
© Tots els drets reservats Terrassa Activa Assessors Consultors S.L 2011
Disseny i programació web: albertoaranda.com© Todos los derechos reservados Terrassa Activa Asessors Consultors S.L 2011 - Aviso Legal
Diseño y programación web: albertoaranda.com
Valid XHTML 1.0 Transitional